KASKO

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

KASKO SİGORTASI İLE TRAFİK SİGORTASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,  Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası  gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. 

ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİĞİNDE, KASKO POLİÇESİ DE EL DEĞİŞTİRİR Mİ?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

Kasko sigortası sahibi hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

Sigortalı, öncelikle hasarın gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde durumu sigortacıya bildirmek durumundadır.   Bunun dışında sigortalının yapmakla yükümlü olduğu şeyler şunlardır:

- Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak

- Aracının çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak - Zorunlu haller dışında, olayın gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak

- Rücu hakkının kullanılmasında yararlanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek

- Zararın tahmini miktarını ve söz konusu zarara neden olan olayı beyan şeklinde yazılı, makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirmek

- Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek

- Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları da sigortacıya bildirmek

- Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu hareketleri sonucu meydana gelen kazalarda mevcut tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamak